Street Dance Academy

Regulamin warsztatów tanecznych

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Street Dance Academy jest zapisanie się przez stronę s-d-a.pl lub osobiście w studiu oraz uiszczenie za nie opłaty w terminie i sposobem zgodnym z informacjami i cennikiem umieszczonym na stronie.
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z rezerwacją miejsca jednak gwarancją udziału jest dopiero pełne uregulowanie płatności zgodnie z warunkami w punkcie 1.
 3. Uczestnikami warsztatów w Street Dance Academy mogą być osoby, które ukończyły 7 rok życia przy zastrzeżeniu, iż warsztaty należy dobierać zgodnie z posiadanymi umiejętnościami. Uczestnictwo w warsztatach ( polega i rozumiane jest jako czynny udział w próbach organizowanych jako pozaszkolna forma edukacji artystycznej opierających się o naukę techniki tanecznej wraz z propagowaniem kultury tańca i elementów społecznych . Celem zajęć określanych jako próby jest opanowanie choreografii i techniki tańca niezbędnych do realizacji podejmowanych wydarzeń artystycznych w postaci spektakli, a także przygotowanie uczestników do realizowanych nagrań video.
 4. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Street Dance Academy.
 5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników w miejscu prowadzenia warsztatów, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Opiekun Prawny danego Uczestnika. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Uczestnikom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Street Dance Academy. Street Dance Academy nie jest zobowiązana do świadczenia opieki na rzecz niepełnoletnich Uczestników poza godzinami warsztatów, przerwach zajęciowych oraz w trakcie warsztatów jeśli uczestnik bezpośrednio i aktywnie nie bierze udziału w zajęciach (np. wychodzi z sali. etc).
 6. Warsztaty organizowane przez Street Dance Academy odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem udostępnianym przez organizatora na oficjalnych kanałach promocji.
 7. Poszczególne warsztaty odbywają się w terminie i miejscu ustalonym przez Street Dance Academy, a o zmianach w tym zakresie, uczestniczy informowani będą poprzez stronę www.s-d-a.pl oraz oficjalne kanały promocji do jednego dnia przed rozpoczęciem warsztató Wymienione informacje mogą być też przesłane drogą mailową i sms-ową jeśli konieczne do tego typu komunikacji dane przekazane zostały do Street Dance Academy w formularzu zgłoszeniowym.
 8. W przypadku braku opłaty za warsztaty osoba nie może brać udziału w zajęciach, ani ich obserwować.
 9. Opłata za warsztaty dotyczy konkretnego wydarzenia na poczet którego została dokonana i nie może być przeniesiona na poczet kolejnych warsztatów w przypadku braku uczestnictwa.
 10. Osoby spóźniające się mogą zostać nie wpuszczone na warsztaty.
 11. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Street Dance Academy zastrzega sobie prawo do odwołania konkretnych warsztatów w dowolnym terminie. W takim przypadku opłata za warsztaty zostaje w pełni zwró
 12. Zaliczka wpłacona na poczet określonych warsztatów jest bezwrotna.
 13. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach do 30 dni przed warsztatami Street Dance Academy zwraca jedynie 50% kwoty wpłaconej ponad bezzwrotną zaliczkę.
 14. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie bliższym niż 30 dni do warsztatów Street Dance Academy nie przewiduje żadnych zwrotó
 15. Osoby uczestniczące w warsztatach obowiązuje respektowanie zasad godności, szacunku i fair-play wobec siebie nawzajem, instruktorów oraz wszelkich innych osó
 16. Wstęp na salę w miejscu odbywania warsztatów możliwy jest wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 17. Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Street Dance Academy oraz miejsc, w których odbywają się wszelkiego rodzaju warsztaty organizowane przez lub przy współpracy Street Dance Academy. W przypadku zniszczenia mienia uczestnik zobowiązany jest do opłat związanych z naprawą lub odkupieniem sprzętu np. zniszczenie parkietu przez niestosowne obuwie.
 18. Street Dance Academy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników warsztató Zalecane jest, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora.
 19. Street Dance Academy nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć w szatni,na terenie całego studia oraz wszelkich innych miejscach gdzie odbywają się warsztaty.
 20. Street Dance Academy ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. W szczególności niedozwolone jest w pomieszczeniach: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie środków uznanych przez polskie prawo za nielegalne.
 21. Street Dance Academy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz grafiku warsztató
 22. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody Street Dance Academy jest zabronione.
 23. Uczestnik biorący udział w warsztatach organizowanych przez Street Dance Academy wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
 24. Zapisanie się przez stronę s-d-a.pl lub w studio Street Dance Academy na wybrane warsztaty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 25. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie z osobami zarządzającymi Street Dance Academy.