Street Dance Academy

Regulamin zajęć/prób tanecznych

  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach/próbach tanecznych w Street Dance Academy jest zapisanie się przez stronę s-d-a.pl oraz uiszczenie za nie opłaty przed pierwszymi zajęciami/próbą zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie.
  2. Uczestnictwo w zajęciach/próbach polega i rozumiane jest jako czynny udział w zajęciach organizowanych jako pozaszkolna forma edukacji artystycznej opierających się o naukę techniki tanecznej wraz z propagowaniem kultury tańca i elementów społecznych. Celem zajęć określanych jako próby jest opanowanie choreografii i techniki tańca niezbędnych do realizacji podejmowanych wydarzeń artystycznych w postaci spektakli, a także przygotowanie uczestników do realizowanych nagrań video.
  3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. W przypadku gdy osoba zgłoszona nie pojawi się na zajęciach/próbach i nie odwoła rezerwacji w systemie na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem wybranych (zarezerwowanych) zajęć, Street Dance Academy odliczy jedno wejście z karnetu, a w przypadku kart partnerskich zostanie pobrana kaucja.
  4. Uczestnikami zajęć/prób w Street Dance Academy mogą być osoby, które ukończyły 3 rok życia.
  5. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Street Dance Academy.
  6. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Opiekun Prawny danego Kursanta. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Kursantom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć/prób w Street Dance Academy. Street Dance Academy nie jest zobowiązana do świadczenia opieki na rzecz niepełnoletnich Uczestników poza godzinami zajęć/prób oraz w ich trakcie jeśli uczestnik bezpośrednio i aktywnie nie bierze udziału w zajęciach (np. wychodzi z sali. etc).
  7. Zajęcia/próby w Street Dance Academy w poszczególnych grupach tanecznych odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem udostępnianym przez organizatora na oficjalnych kanałach promocji.
  8. Zajęcia/próby odbywają się od września do czerwca włącznie, w określonych przypadkach również w lipcu i sierpniu.
  9. W przypadku braku opłaty za zajęcia/próbę osoba nie może brać udziału w zajęciach/próbie, ani ich obserwować.
  10. Karnet ważny jest od daty zakupu przez określoną ilość czasu podaną z tyłu karnetu (forma papierowa) oraz na stronie www.s-d-a.pl (forma elektroniczna) i jest zależna od rodzaju wykupionego karnetu.
  11. Wejście pojedyncze ważne jest tylko na jedne zajęcia/próbę i musi być wykorzystane w ciągu 30 dni od jego wykupienia.
  12. W przypadku powtarzających się spóźnień na zajęcia/próby, osoby spóźniające się mogą zostać nie wpuszczone na salę.
  13. Zajęcia/próby mogą się nie odbyć z powodu zbyt małej ilości osób w danym dniu.
  14. Zwolnienia lekarskie należy przedstawić najpóźniej do 5 dni roboczych od zgłoszenia choroby osobom zarządzającym Street Dance Academy. Na tej podstawie podejmowane będą decyzje o możliwości przedłużenia daty ważności karnetu. Zwolnienie należy wysłać na adres e-mail recepcja@s-d-a.pl.
  15. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub jego niewykorzystania w pełnym zakresie (Nie dotyczy karnetów opłaconych poprzez sklep na stronie www.s-d-a.pl).
  16. W przypadku odwołania zajęć/próby Street Dance Academy zobowiązuje się do przedłużenia ważności karnetu o każdy tydzień w którym zajęcia/próby nie odbywały się w czasie trwania ważności karnetu lub podania terminu, w którym zajęcia będą odrobione.
  17. Osoby uczestniczące w zajęciach/próbach obowiązuje respektowanie zasad godności, szacunku i fair-play wobec siebie nawzajem, instruktorów oraz innych przebywających w studio Street Dance Academy.
  18. Wstęp na salę możliwy jest wyłącznie w obuwiu zmiennym.
  19. Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Street Dance Academy oraz miejsc, w których odbywają się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia organizowane przez lub przy współpracy Street Dance Academy. W przypadku zniszczenia mienia uczestnik zobowiązany jest do opłat związanych z naprawą lub odkupieniem sprzętu np. zniszczenie parkietu przez niestosowne obuwie.
  20. SDA nie ubezpiecza Uczestników zajęć/prób od kontuzji i nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć/prób, chyba że wynikły one z winy umyślnej lub zaniedbania SDA. Zalecane jest, aby uczestnicy zajęć/prób posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć/prób należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora. Uczestnicy zajęć/prób narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
  21. W przypadku ewentualnej kradzieży wartościowych przedmiotów pozostawionych przez uczestników zajęć/prób w szatni oraz na terenie całego studia Uczestnik lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu SDA oraz na policję. SDA Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę lub zamykać w szafce (klucz do pobrania w recepcji studia), w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę lub zamknięcia w szafce), mimo zaleceń ze strony SDA.
  22. Street Dance Academy ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach/prób osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć/próby lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. W szczególności niedozwolone jest w pomieszczeniach: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie środków uznanych przez polskie prawo za nielegalne.
  23. Street Dance Academy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz grafiku zajęć/prób.
  24. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć/prób bez zgody Street Dance Academy jest zabronione.
  25. Uczestnik biorący udział w zajęciach/próbach jak i wydarzeniach organizowanych przez Street Dance Academy wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
  26. Na terenie obiektu przebywać mogą jedynie uczestnicy zajęć/prób oraz pracownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice bądź opiekuni prawni.
  27. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na terenie Street Dance Academy zainstalowany jest system monitoringu zarządzany przez Street Dance Academy.
  28. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Street Dance Academy (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel Street Dance Academy, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie.
  29. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach Street Dance Academy posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz właściciel Street Dance Academy.
  30. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do 14 dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane.  
  31. Zapisanie się przez stronę s-d-a.pl lub w studio Street Dance Academy na wybrane zajęcia/próby jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
  32. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie z osobami zarządzającymi Street Dance Academy.
  33. Regulamin obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2018 roku, aktualizacja z dn. 28 czerwca 2023 roku.